Popeye Kalandtúrák e-mailinfo@popeyelesko.hu Popeye Kalandtúrák telefon+36 (20) 941-0429, +36 (30) 957-9495

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

közzététel: 2020.11.01.

Leskóné Csonki Mária E.V. (8788 Zalaszentlászló, Rákóczi út 60.,  továbbiakban  Adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek tartja jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Leskóné Csonki Mária E.V. elkötelezett ügyfelei  személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi internetes oldal adatkezelését szabályozza: 
www.popeyelesko.hu

Az adatkezelő adatai

Név: Leskóné Csonki Mária E.V.
Adószám: 66066499-1-40
Székhely: 8788 Zalaszentlászló, Rákóczi út 60.
Telefonszám: +36 (20) 941-0429
E-mail: info@popeyelesko.hu

Az adatok kezelése önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapul. Az adat kezelés jogalapja a  2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pont: Az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az érintettek köre: Leskóné Csonki Mária E.V. honlapján lévő szolgáltatások felhasználói (továbbiakban Felhasználók).
A Felhasználó információ kérésével,illetve  megrendelésével hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A kezelt adatok köre a következő

 • A felhasználó neve. A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
 • A fehasználó számlázási címe.  A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
 • A felhasználó postázási címe.  A házhoz szállítás lehetővé tételéhez.
 • A felhasználó telefonszáma. Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése
 • A felhasználó email címe.  Kapcsolattartás.

Az adatkezelés célja

Az Ásványbolt honlapján elérhető szolgáltatások nyújtásának megfelelő biztosítása. Az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele érdekében használja fel.
Az adatkezelés helye megegyezik az adatkezelő címével.
Az adatkezelés időtartama: a megrendelés/információ kérés során kötelezően megadott adatok kezelése a megrendeléssel/információ kéréssel kezdődik és annak törléséig tart.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő jogosult megismerni, azokat azonban bizalmasan kezeli, nem teszi közzé, harmadik fél részére nem adja ki. A megrendelések teljesítése, valamint az informatikai rendszer üzemeltetése kapcsán Adatkezelő külső szereplőket vehet igénybe (rendszerüzemeltető, fuvarozó, könyvelő stb.), mely külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért Adatkezelő nem felelős.

Gáspár Ferenc
8372 Cserszegtomaj, Millennium utca 53.
Adószám: 62405218-2-40
Tel.: 30/914-1886
Weboldal szerkesztő

Technikai adatok

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. Olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Tevékenységünkkel kapcsolatos adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos nemzeti jogszabályokkal, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról ,
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes          személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok    szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR),
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről ,
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Az érintettek (Felhasználók) jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
Tájékoztatáshoz való jog:  Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó  valamennyi információt  tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.  
Helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti az adatkezelő  által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
Törléshez való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő  indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:   

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Adathordozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés ellen.  Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Adatvédelmi incidens esetén panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410 8 8 +36 (1) 888-2890
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020. november 01. napjától érvényes.